• Recent Questions
  • Popular Questions

Calkowite koszty kredytu

Par? lat temu wesz?y w ?ycie nakazy tzw. ustawy antylichwiarskiej, ustalaj?ce spraw? maksymalnych odsetek oraz innych kosztów zwi?zanych z udzieleniem kredytu. Zmiany dokonano w Kodeksie cywilnym oraz w regulacji o kredycie gotówkowym.

Maksymalne oprocentowanie

Pierwsza fundamentalna zmiana mówi o najwy?szym oprocentowaniu kredytów gotówkowych, przyznawanych przez banki, jak i inne firmy. Nie wa?ne, jak? po?yczk? bierzemy – czy jest to kredyt w koncie, kredyt konsumencki, na auto czy zad?u?enie na karcie p?atniczej. Ustawa stosuje si? do wszelkiego modelu kredytów przeznaczonych dla klientów indywidualnych i które spe?niaj? kryteria tzw. kredytu konsumenckiego, a wi?c takiego, którego suma nie przekracza 80 tys. z?.

Zgodnie z ustaw?, oprocentowanie kredytu konsumenckiego nie mo?e przekroczy? 4-krotno?ci stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Przej?yj zestawienie : po?yczki gotówkowe

Inna zmiana wprowadza najwy?sze ceny innych op?at zwi?zanych z podpisaniem umowy o d?ug konsumencki. Codzi tutaj o op?aty i prowizje za udzielenie kredytu, które maksymalnie mog? wynie?? ??cznie 5 proc. kwoty kredytu.

Z tej grupy wy??czono jednak koszty zwi?zane z ustanowieniem, zmian? lub wyga?ni?ciem zabezpiecze? i ubezpiecze?. Staraj?c si? o kredyt wypada wi?c skierowa? szczególn? uwag? szczególnie na ceny jego ubezpieczenia. Wiele instytucji finansowych, a g?ównie firm po?yczkowych, niskie przychody z tytu?u odsetek i prowizji wynagrodzi?o sobie bowiem zastosowaniem obowi?zkowych ubezpiecze?.

Answer this Question :

You must be logged in to post an answer. Signup Here, it takes 5 seconds :)

Other Questions