• Recent Questions
  • Popular Questions

Kalkulator OC

W czasie ostatniego sezonu koszty ubezpiecze? zdro?a?y przeci?tnie mniej wi?cej o jedn? pi?ta. Patrz?c na relatywnie du?? inflacj? i wzrost dochodów Polaków, nie jest to jeszcze jaki? kolosalny wzrost.

Na nieszcz??cie prognozy na najbli?szy czas wskazuj?, i? takowego rozwoju mo?emy si? spodziewa? ju? wkrótce. Jesieni? polisy samochodowe maj? by? bowiem dro?sze o 15% ni? do tego czasu, a w przeci?gu bliskich dwóch, trzech lat ich cena ma wzrosn?? nawet dwukrotnie.

Tak liczne podwy?ki Towarzystwa Ubezpieczeniowe t?umacz? marnym dochodem, jaki przyniós? im rok 2010, kiedy to robiono wszystko, a?eby tylko zdoby? klienta. Ma?e ceny mia?y go oczywi?cie zach?ci? do skorzystania z oferty. W tej chwili Towarzystwa Ubezpieczeniowe planuj? powróci? do lat ?wietno?ci, w du?ej mierze podwy?szaj?c koszty za oferty dla kierowców.

Kalkulator OC i AC

Oblicz ca?kowity koszt polisy komunikacyjnej na kalkulatorze OC i AC porównuj?cym oferty wszystkich firm ubezpieczeniowych

Answer this Question :

You must be logged in to post an answer. Signup Here, it takes 5 seconds :)

Other Questions